Offshore – buitengewone schepen vereisen buitengewone dekking

In de offshore industrie kom je schepen van alle groottes, vormen en eigenschappen tegen die, hoewel zij ieder hun eigen bijzondere taken en diensten leveren,  er gezamenlijk voor zorgdragen dat het offshore project succesvol wordt opgeleverd.

Vanwege de specialistische werkzaamheden en unieke werkomgeving waarin de activiteiten worden uitgevoerd, worden op maat gesneden contracten opgesteld om de specifieke taken en verantwoordelijkheden van iedere partij in de keten van contractanten vast te leggen.

Deze contracten kunnen behoorlijk complex zijn. Niet alleen vanwege de specialistische aard van de uit te voeren werkzaamheden en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheden, maar ook door het feit dat de verschillende betrokken partijen bedrijven van diverse omvang en (financiële) kracht zijn. Daarbij zal iedere contractant er naar streven zijn eigen positie ten opzichte van zijn contracts partners maximaal te waarborgen.

Deze speciale kenmerken zorgen er voor dat de offshore industrie vanuit verzekeringsoogpunt één van de lastigste bedrijfstakken is om service aan te verlenen. Contractuele bepalingen in relatie tot de verdeling van aansprakelijkheden alsmede onderlinge vrijwaringen tussen partijen gaan vaak verder dan de normale reikwijdte van de “standaard” P&I verzekeringsarrangementen. Derhalve dient daarvoor uitbreidingen geregeld te worden voor “specialist operations” en contractuele aansprakelijkheid.

Reeds vele jaren leveren wij op maat gesneden verzekeringsoplossingen welke  de aansprakelijkheidspositie van onze klanten dienen te waarborgen, zodat zij zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten en operationeel succes.

Voor meer informatie of een offerte verwijzen wij u naar ons team.

Eigenaren

Charterers

Een P&I verzekering dekt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip en deze verzekeringsvorm is op initiatief van scheepseigenaren tot stand gekomen. Ook anderen dan scheepseigenaren, zoals managers en charterers kunnen verzekerd worden voor deze risico’s.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
 •Slepen
 •Eigendom aan boord
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Het eigen risico van de rechtsbijstands-verzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. The Clubs / verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal u graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Sinds vele jaren biedt Post & Co aan individuele scheepseigenaren, welke een P&I verzekering bij onze eigen binnenvaartfaciliteit hebben afgesloten, de mogelijkheid aan om een AVB verzekering uit te nemen. De achtergrond voor het aanbieden van deze verzekering ligt in de praktijk van alledag, waar het op regelmatige basis voorkomt dat een schade zich heeft voorgedaan op het grensgebied tussen P&I en AVB. De door ons aangeboden AVB verzekering dekt de aanspraken van derden voor zowel letselschade als zaakschade voortvloeiende uit het handelen van verzekerde in de capaciteit als eigenaar/exploitant van binnenvaartschepen.
Naast de Molest verzekering is het gebruikelijk geworden om zich ook te verzekeren tegen de gevolgen van een eis van losgeld bij een ontvoering onder andere als gevolg van een aanval door piraten).

Deze verzekering is nauw gerelateerd aan de molest verzekering. In principe wordt het losgeld en daaraan gerelateerde uitgaven voortvloeiende uit een ontvoering van privé personen in welk land ter wereld dan ook gedekt. De ontvoering en losgeld verzekering is ontworpen om specifiek in de behoefte van scheepseigenaren te voorzien die te maken krijgen met een waslijst aan eisen van de ontvoerders welke vragen om een directe reactie/actie. Eén van de voordelen is dat gebruik kan worden gemaakt van onderhandelaars gespecialiseerd in ontvoeringen die kunnen assisteren bij de onderhandelingen en aflevering van het losgeld. Gebruikelijk dekt de polis alle gerelateerde kosten specifiek verbonden aan de onmiddellijke vrijlating van het schip, haar bemanning en lading.

Diverse limieten, gebieden van dekking en looptijd van de polis zijn beschikbaar ten einde maatwerk oplossingen aan te bieden. Men kan zich voorstellen dat de premies voor die gebieden welke genoemd worden in de lijst met gebieden welke gepubliceerd wordt door de “Joint war committee” in Londen aanzienlijk hoger zijn dan voor gebieden welke niet in deze lijst voorkomen.
Een molest verzekering dekt in basis de materiële schade aan en/of de vernietiging van een schip veroorzaakt door of als gevolg van een conflictsituatie zoals, maar niet beperkt tot oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, neming, overrompeling, opstootjes, burgerlijk tumult, piraterij, mijnen, torpedo’s of enig ander achtergebleven oorlogswapen enz. Molest clausules sluiten ontvoering en losgeld uit, die verzekerd kunnen worden op een ontvoering en losgeld verzekering.

De molest verzekering is een aparte polis en vindt zijn origine in de “vrij van neming” en molest gerelateerde uitsluitingsvoorwaarden in de casco – en machinerieën polissen.

Tegenwoordig is piraterij één van de eerste gevaren welke naar voren gebracht worden als er gesproken wordt over dekking voor molest risico’s. Hoewel piraterij nog steeds wordt genoemd als een gevaar op diverse casco- en machinerieën verzekeringen is in de praktijk het piraterij risico wereldwijd als uitsluiting opgenomen op de casco- en machinerieën verzekeringen en maakt dit tegenwoordig deel uit van de molest verzekering.

Het verdient vermelding dat de dekking kan worden uitgebreid met P&I (incluis bemanning) en molest tijdverlet. Het P&I aspect en vooral de uitbreiding met bemanning is belangrijk aangezien verreweg de meeste P&I Clubs Molest P&I dekking bieden in exces van de casco verzekerde som zoals geacht te zijn verzekerd op de molestverzekering. Het niet uitnemen van een P&I molest uitbreiding kan derhalve serieuze financiële consequenties hebben.

Er zijn vaargebied beperkingen door middel van de “Navigation Limitations – Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Endorsement (JW2005/001A)”, gedateerd 20 Juni 2005 in combinatie met de huidige lijst van gebieden met een waargenomen verhoogd risico zoals deze van tijd tot tijd wordt gepubliceerd door de ”Joint War Committee”. Dit resulteert in een uitsluiting van dekking voor schepen welke naar die gebieden varen en derhalve zal hiervoor separate dekking op speciale voorwaarden en condities moeten worden geregeld.

Wij kunnen helpen bij het opzetten van molest verzekeringsarrangementen en alle relevante uitbreidingen, indien gewenst. Neem hiervoor contact op met ons team.
Reeds vele jaren assisteren wij bij het verkrijgen van een COFR daar waar dat verlangd wordt. Hiervoor hebben wij goede contacten gelegd met de diverse betrokken marktpartijen alsmede de Amerikaanse kustwacht.

Welke schepen hebben een COFR nodig?
Schepen van 300 GT of groter, welke waters aanlopen onder Amerikaanse jurisdictie dienen een geldig COFR aan boord te hebben.

Wat is een COFR?
Een COFR is een federaal certificaat uitgegeven door de Amerikaanse kustwacht en dient als bewijs dat in geval van water verontreiniging kan worden voldaan aan de verplichtingen in overeenstemming zekere Amerikaanse wetten inzake verontreiniging.

Niet voldoen aan de regelgeving
In het geval dat een haven wordt aangelopen zonder een geldig COFR certificaat aan boord, kan het schip worden vastgehouden of de toegang tot die wateren worden ontzegd met het risico van hoge boetes voor het niet naleven van Amerikaanse wetgeving.

Waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie – niet alleen Amerikaanse waterwegen/EEZ
Deze eisen gelden voor Amerikaanse wateren die vallen onder Amerikaanse jurisdictie. Dit betreft niet alleen de exclusieve economische zone (EEZ) van de Verenigde Staten van Amerika, echter ook wateren van gebiedsdelen zoals Puerto Rico, Guam, Americas Samoa enz.

Andere COFR certificaten
Naast de bovengenoemde COFR kunnen er andere certificaten/ arrangementen worden vereist. Vanuit een praktisch perspectief hebben wij, gezien onze betrokkenheid bij schepen welke wateren onder Amerikaanse jurisdictie aanlopen, de nodige ervaring opgedaan in het assisteren van onze klanten bij het verkrijgen van de meest relevante certificaten op ons werkterrein, zoals “International Carrier Bonds” alsmede een COFR voor passagiersschepen.

Deze laatste is toegesneden op passagiersschepen welke reizen ondernemen op waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie. Deze schepen moeten kunnen aantonen dat zij, op basis van een aantal parameters, in staat zijn om aan hun verplichtingen ten opzichte van hun passagiers te voldoen. Dit betreft enerzijds het uitvoeren van de reis en het afleveren van de passagiers op hun bestemming en anderzijds het kunnen voldoen aan hun aansprakelijkheden als gevolg van persoonlijk letsel, ziekte of dood van passagiers.

Verantwoordelijkheid
Hoewel wij onze klanten zoveel als mogelijk trachten te helpen is het uiteindelijk aan de eigenaren / verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering van de schepen om vast te stellen welke certificaten vereist zijn en deze te verkrijgen. Het verkrijgen van sommige certificaten vereist nogal wat inspanningen gegeven het omvangrijke raamwerk van toepasselijke regelgeving en de informatie welke beschikbaar moet worden gesteld om tijdig een aanvraag te doen.
Evenals eigenaren en managers dienen Charterers hun aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip te verzekeren.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
In toevoeging op de Charterers P&I risico’s kan de Charterer aansprakelijk zijn voor schade aan het gecharterde schip, welke plaatsgevonden heeft tijdens de charterperiode. Een P&I verzekering geeft geen dekking voor schade aan het gecharterde schip. Derhalve dienen Charterers een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering af te sluiten, welke de aansprakelijkheid van de Charterer voor dit risico afdekt.

Post & Co levert op maat gesneden dekkingen voor Charterers en we nodigen U uit nadere informatie te verkrijgen omtrent onze verzekeringsoplossingen voor Charterers.
Het eigen risico van de rechtsbijstandsverzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.

Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Sinds vele jaren biedt Post & Co aan individuele scheepseigenaren, welke een P&I verzekering bij onze eigen binnenvaartfaciliteit hebben afgesloten, de mogelijkheid aan om een AVB verzekering uit te nemen. De achtergrond voor het aanbieden van deze verzekering ligt in de praktijk van alledag, waar het op regelmatige basis voorkomt dat een schade zich heeft voorgedaan op het grensgebied tussen P&I en AVB. De door ons aangeboden AVB verzekering dekt de aanspraken van derden voor zowel letselschade als zaakschade voortvloeiende uit het handelen van verzekerde in de capaciteit als eigenaar/exploitant van binnenvaartschepen.
Deze verzekering dekt het dagelijkse huurbedrag indien het schip wordt vastgehouden als gevolg van een piraterij actie en de Charterer deze omstandigheid niet kan aanvoeren om het schip ‘uit huur’ te laten verklaren. De verzekering betaalt tot de overeengekomen limiet afhankelijk van het daghuur bedrag in het chartercontract.
Door de Charterer geleverde en in eigendom aan de Charterer toebehorende bunkers kunnen een substantiële waarde vertegenwoordigen. De Charterers bunker verzekering dekt het verlies van en/of schade aan de bunkers. In het geval dat in een Averij Grosse zaak de waarde van de bunkers bijdraagt in de Averij Grosse uitkering, dekt de Charterers bunker verzekering deze bijdrage van de Charterer.
error: Content is protected !!