Terminals & Transport

Terminals & Transport

Middels onze reeds jarenlang bestaande faciliteiten bij Lloyd’s Assuradeuren te Londen bieden wij uitgebreide en op maat gesneden aansprakelijkheidsverzekeringen aan de terminal- en transportindustrie wereldwijd.  Onze producten voor praktisch alle disciplines binnen deze industrie bevatten onder andere aansprakelijkheid voor goederen, derden-aansprakelijkheid, fouten en nalatigheden en aansprakelijkheden jegens autoriteiten.

Onze algemene polisvoorwaarden zijn zorgvuldig ontwikkeld met oog voor de belangen van de verzekerde; een uitstekende schadebehandeling, preventie-initiatieven en risicobeheersing zijn een aantal van onze diensten die ertoe bijdragen onze verzekerden te assisteren bij het verkleinen van risico’s, waarmee zij worden geconfronteerd in hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Onze filosofie een langdurige relatie op te bouwen met onze makelaars en verzekerden komt voort uit het feit dat de industrie continue geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen en veranderende juridische aspecten, waarbij een constante bewaking van de risico’s onontbeerlijk is. De relatie die wij aangaan met onze makelaars en verzekerden speelt in op deze aspecten en ons streven is hierbij een eersteklas en persoonlijke service te bieden.

De terminal en transportindustrie is constant in beweging; omdat ze constant zoekt naar betere, snellere en goedkopere oplossingen, wordt ze eveneens geconfronteerd met een stijgend aantal vraagstukken, uitdagingen, problemen en verantwoordelijkheden. Dienstverleners actief binnen deze industrie, moeten zich realiseren dat deze veranderingen uiteindelijk de behoefte, de reikwijdte en de flexibiliteit van hun aansprakelijkheidsverzekering bepalen. Terwijl de dienstverlener zich concentreert op de operationele uitdagingen waaraan ze blootstaat, kan zij op ons en haar verzekeringsmakelaar rekenen waar het pro actief preventiebeleid en risicomanagement betreft. Veel belangrijker dan het signaleren van knelpunten, is ons streven hiervoor oplossingen te kunnen bieden. Met de hulp van onze partners – de verzekerden en hun makelaars – wordt een risicoanalyse uitgewerkt en voortdurend gemonitord en geactualiseerd.

Onze producten zijn ontworpen voor praktisch alle disciplines binnen de internationale terminal- en transportindustrie, zoals onder andere:

    • Terminal Operators (Stuwadoors, havenautoriteiten (operationeel of in eigendom), container depots, tankfarms etc.);
    • Transport Operators (expediteurs, vervoerders, NVOCCs, logistieke dienstverleners, etc.);
    • Transport Intermediairs (scheepsagenten, scheepsmakelaars, scheepsmanagers etc.).

Alhoewel aansprakelijkheid onze kernactiviteit is, kunnen onze polissen afhankelijk van de behoefte daartoe uitgebreid worden met risico’s als opstalverzekering, casco werkmaterieel inclusief machinebreuk, casco container- of trailerverzekering, goederentransport-verzekeringen (all risks), bedrijfsstagnatie en andere bijkomende risico’s.

Voorts bestaat de mogelijkheid een combinatie te voorzien met overige door Post & Co geboden producten, zoals P&I of Charterers aansprakelijkheidsverzekering.

Producten

Post & Co heeft een uitgebreid aansprakelijkheidspakket beschikbaar voor de diverse tussenpersonen welke opereren in de bedrijfstak terminals & transport. U vind informatie over een specifieke tussenpersoon door er hier boven op te klikken.

Voor nadere informatie of een offerte kunt u contact opnemen met ons team.
Post & Co biedt uitgebreide aansprakelijkheidsdekkingen voor alle stuwadoorsactiviteiten zoals:
• laden en lossen
• opslag
• depot activiteiten
• reparatie van containers of ander materiaal
• verpakking
• expeditie, transport en aanverwante activiteiten

Zowel wettelijke als contractuele aansprakelijkheid met betrekking tot:
• verlies van of schade aan lading, eigendommen en schepen van klanten
• verlies van of schade aan eigendommen van derden
• ziekte, persoonlijk letsel of dood van derden
• door derden geleden financiële verliezen waarvoor verzekerde wettelijk aansprakelijk is

Onze aansprakelijkheidsdekkingen zijn op maat gesneden in overeenstemming met de specifieke diensten die een stuwadoor of terminal levert aan zijn klanten.

Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractsonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
Een haven, met haar interfacefunctie tussen land en water, biedt een uitgebreid en divers palet van activiteiten en diensten aan zoals:
• het beheren van vaarwegen, kanalen, sluizen, bruggen, dammen enz.;
• het beheren van de haven infrastructuur, wegen en diensten zoals verlichting, elektriciteit enz.;
• het plaatsen en onderhouden van boeien en andere apparatuur voor navigatie doeleinden;
• veiligheidsaspecten (ISPS, politie- en surveillancediensten, hulpdiensten, brandweer enz.);
• baggeren;
• beloodsing;
• consultatie / advies aan andere havenbedrijven.

Goederen moeten een veilige weg afleggen door het havengebied en opgeslagen dan wel bewaard worden op een veilige en verantwoorde wijze zonder een risico te vormen voor mens, natuur en milieu.

Voldoende controle-en verificatie mogelijkheden dienen aanwezig te zijn voor de immigratie- en douane autoriteiten en de gezondheidsdiensten waarbij een veilige infrastructuur de basis vormt om het bovenstaande naar behoren uit te voeren.

Voor zowel de “landlord” havenautoriteiten” als de “operationele havenautoriteiten” heeft Post & Co uitgebreide aansprakelijkheidsprogramma’s ontwikkeld die zowel de wettelijke als de contractuele aansprakelijkheid van de havenautoriteiten dekken waaronder:
• rechtsbijstand in het geval van schade aan of verlies van eigendommen van de haven resulterend in een onveilige infrastructuur (bijvoorbeeld een aanvaring of het zinken van een schip, waardoor de waterweg wordt geblokkeerd);
• het eigen handelen of nalaten van de havenautoriteiten of hun onderaannemers;
• aansprakelijkheid voor de consequenties van opzettelijk handelen, nalatigheid of grove schuld alsmede de nalatigheid van medewerkers of onderaannemers;
• aansprakelijkheid ten opzichte van derden.
Voor logistieke dienstverleners heeft Post & Co uitgebreide voorwaarden ontwikkeld ten aanzien van de aansprakelijkheden waarmee deze industrietak kan worden geconfronteerd tijdens de uitoefening van hun brede scala aan activiteiten zoals, maar niet beperkt tot:
• expeditie (als agent en als opdrachtgever)
• goederenvervoer over de weg (met eigen voertuigen)
• opslag
• NVOCC
• douane faciliteiten en fiscale vertegenwoordiging
• logistieke activiteiten

Zowel de wettelijke als contractuele aansprakelijkheden worden gedekt ten aanzien van:
• verlies van of schade aan lading
• verlies van of schade aan eigendommen van derden
• ziekte, lichamelijk letsel of dood van enige derde
• door derden geleden financieel verlies waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is

Onze aansprakelijkheidsprogramma’s zijn op maat gesneden en in overeenstemming met de specifieke activiteiten die een logistieke dienstverlener levert aan zijn klanten.

Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
Voor logistieke dienstverleners heeft Post & Co uitgebreide voorwaarden ontwikkeld ten aanzien van de aansprakelijkheden waarmee deze industrietak kan worden geconfronteerd tijdens de uitoefening van hun brede scala aan activiteiten zoals, maar niet beperkt tot:
• expeditie (als agent en als opdrachtgever)
• goederenvervoer over de weg (met eigen voertuigen)
• opslag
• NVOCC
• douane faciliteiten en fiscale vertegenwoordiging
• logistieke activiteiten

Zowel de wettelijke als contractuele aansprakelijkheden worden gedekt ten aanzien van:
• verlies van of schade aan lading
• verlies van of schade aan eigendommen van derden
• ziekte, lichamelijk letsel of dood van enige derde
• door derden geleden financieel verlies waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is

Onze aansprakelijkheidsprogramma’s zijn op maat gesneden en in overeenstemming met de specifieke activiteiten die een logistieke dienstverlener levert aan zijn klanten.

Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
De status van een ‘Non Vessel Operating Common Carrier’ is gelijk aan die van vervoerder, behalve dat zij geen schepen in eigendom heeft. De NVOCC handelt als een principaal ten opzichte van haar klanten en als een verlader ten opzichte van de vervoerder en heeft daarom een specifieke aansprakelijkheidsdekking nodig.

Naast het boeken van ruimte bij de rederijen, het coördineren van toeleveranciers en ladingbelanghebbenden, vervult de NVOCC vele andere activiteiten, zoals:
• expeditie
• opslag
• groupage
• douaneformaliteiten

Onze aansprakelijkheidsprogramma’s zijn op maat gesneden en in overeenstemming met de specifieke diensten die een NVOCC levert aan haar klanten.

Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
Scheepsagenten vertegenwoordigen niet alleen de belangen van hun opdrachtgevers (de rederijen), maar ook van ladingbelanghebbenden, expediteurs en charterers. Hun activiteiten beperken zich veelal niet alleen tot binnen de havens.

Een scheepsagent assisteert haar opdrachtgevers bij allerlei diensten en is een goed geïnformeerde bron met betrekking tot lokale aangelegenheden zoals scheepvaartregels, veiligheidsprocedures en autoriteiten. De beroepsaansprakelijkheid voor hun diverse activiteiten als verlengstuk van het schip moeten op adequate wijze worden afgedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dient ook de aansprakelijkheden voortvloeiende uit hoofde van hun activiteiten te dekken voor:
• nalatigheid in de uitvoering
• fraude door een werknemer van de verzekerde
• smaad, laster of inbreuk op persoonlijke rechten
• onbedoelde inbreuk op het gezag

alsmede de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden zoals:
• lichamelijk letsel
• zaakschade
• aansprakelijkheid voor verontreiniging

Voor deze aansprakelijkheden heeft Post & Co diverse programma’s ter beschikking.
Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
Scheepsagenten vertegenwoordigen niet alleen de belangen van hun opdrachtgevers (de rederijen), maar ook van ladingbelanghebbenden, expediteurs en charterers. Hun activiteiten beperken zich veelal niet alleen tot binnen de havens.

Een scheepsagent assisteert haar opdrachtgevers bij allerlei diensten en is een goed geïnformeerde bron met betrekking tot lokale aangelegenheden zoals scheepvaartregels, veiligheidsprocedures en autoriteiten. De beroepsaansprakelijkheid voor hun diverse activiteiten als verlengstuk van het schip moeten op adequate wijze worden afgedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en dient ook de aansprakelijkheden voortvloeiende uit hoofde van hun activiteiten te dekken voor:
• nalatigheid in de uitvoering
• fraude door een werknemer van de verzekerde
• smaad, laster of inbreuk op persoonlijke rechten
• onbedoelde inbreuk op het gezag

alsmede de wettelijke aansprakelijkheid tegenover derden zoals:
• lichamelijk letsel
• zaakschade
• aansprakelijkheid voor verontreiniging

Voor deze aansprakelijkheden heeft Post & Co diverse programma’s ter beschikking.

Post & Co assisteert haar verzekerden en hun makelaars bij contractonderhandelingen, schade-behandeling en het opstellen van preventieprogramma’s.
Een scheepsmanager biedt een breed scala van activiteiten aan, zoals, maar niet beperkt tot:
• nautisch en technisch management
• aanstellen van experts
• verkrijgen van scheepsklasse en toestemming van vlaggenstaat
• arrangeren van levering van reserve onderdelen
• organiseren van reparaties, droogstellen in het dok
• bemanningsmanagement
• aanstellen agenten
• bunkerbevoorrading
• onderhandelen van chartercontracten
• administratieve taken

De aansprakelijkheid voortvloeiend uit de activiteiten van verzekerde kunnen worden gedekt onder een uitgebreide beroepsaansprakelijkheidsverzekering, die door Post & Co geboden wordt.

De verzekering dekt de beroeps aansprakelijkheid van de scheepsmanager, zoals:
• nalatigheid in de uitvoering
• fraude door een werknemer van de verzekerde
• smaad, laster of inbreuk op persoonlijke rechten
• onbedoelde inbreuk op het gezag

Kosten en uitgaven als gevolg van het onderzoeken, afwikkelen en verdedigen van schades alsmede het in beroep gaan tegen uitspraken in het nadeel van de scheepsmanager maken onderdeel uit van de dekking van deze verzekering.
Post & Co helpt graag bij het aanbieden of samenstellen van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor andere tussenpersonen, zoals:

• loodsen
• scheepvaartexperts
• scheepvaartconsultant
• scheepsbouwingenieurs
• scheepsregistratie bureaus

Neem contact met ons op voor nadere informatie
Post & Co heeft een zeer omvangrijk pakket van aansprakelijkheidsverzekeringen voor partijen in deze bedrijfstak. Voor diverse hoedanigheden kunt u hierboven informatie vinden door er op te klikken. Voor andere informatie of een offerte neem dan contact op met onze medewerkers
In toevoeging op de aansprakelijkheidsverzekeringen kan Post & Co dekking bieden voor onroerend goed en landmateriaal (kranen, straddle carriers, vorkheftrucks enz.), transport materiaal (containers, trailers enz.) alsmede magazijnen en kantoren inclusief bedrijfsstagnatie.
In toevoeging op de aansprakelijkheidsverzekeringen kan Post & Co dekking bieden voor onroerend goed en landmateriaal (kranen, straddle carriers, vorkheftrucks enz.), transport materiaal (containers, trailers enz.) alsmede magazijnen en kantoren inclusief bedrijfsstagnatie.
In toevoeging op de aansprakelijkheidsverzekeringen kan Post & Co dekking bieden voor onroerend goed en landmateriaal (kranen, straddle carriers, vorkheftrucks enz.), transport materiaal (containers, trailers enz.) alsmede magazijnen en kantoren inclusief bedrijfsstagnatie.
In combinatie met de aansprakelijkheidsverzekeringen biedt Post & Co de klanten van onze verzekerden goederentransportverzekeringen op declaratie basis voor lading-belanghebbenden, waaraan onze verzekerden hun diensten verlenen. De gebruikelijke voorwaarden zoals “Institute Cargo Clauses” (ICC), de Nederlandse beurs-goederenpolis of de goederenverzekeringspolis van Antwerpen zijn daarbij van toepassing.
error: Content is protected !!