Zeevaart

Post & Co is de verzekeringsspecialist op het gebied van maritieme aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het gebruik van schepen, waaronder P&I verzekeringen. Tot onze klanten behoren eigenaren, bareboat charterers en managers maar ook tijd- en reischarterers en andere entiteiten met een belang in de betrokken schepen. Wij werken samen met verzekerden en hun verzekeringsmakelaars op wereldwijde schaal.

Behalve voor P&I bieden wij ook dekking voor  rechtsbijstand (F.D. & D.), juridische kosten, door charterers veroorzaakte schade aan het schip, bunkers en een reeks van andere aan maritieme aansprakelijkheid gerelateerde verzekeringen. De standaard P&I verzekering is gebaseerd op de reglementen van de P&I Clubs welke deel uitmaakt van de “International Group of P&I Clubs”. Tegenwoordig verlangt de wereldwijde scheepvaartindustrie echter een zeer divers verzekeringspakket, dat doorlopend dient te worden aangepast om in te spelen op de marktontwikkelingen.

Post & Co behandelt iedere klant op individuele basis teneinde een adequate verzekering met een op maat gesneden dekking aan te bieden voor de specifieke aard van de activiteiten. Wij bieden een breed scala aan verzekeringsoplossingen voor risico’s welke buiten de standaard P&I dekking vallen. Zo hebben wij in de loop der jaren bewoordingen en ideeën ontwikkeld die nu als maatstaf in de markt danwel als richtlijn voor de industrie gelden.

Afhankelijk van het type risico en het gebruik van de schepen, worden de dekkingen geplaatst bij één van de P&I Clubs of in de markt, dan wel bij één van de Post & Co faciliteiten op  Lloyd’s. Wij hebben een intensieve, langdurige relatie met Lloyd’s, waarbij wij de 100% zekerheid van Lloyd’s koppelen aan de deskundigheid van onze organisatie.

Bij Post & Co combineren we onze kennis van de verzekeringsmarkt met praktische ervaring in de scheepvaartindustrie. De meeste van onze medewerkers op zowel verzekerings- als schadegebied hebben een scheepvaartachtergrond. Dit geeft de zekerheid van een gedegen advies voor de diverse risico’s en vereiste dekkingen. Onze service wordt ondersteund door een 24/7 schadebehandeling door onze schade afdeling.

Wij bedienen klanten van elke grootte, variërend van één schip of een eenmalige charter tot vloten, lange termijn charters en internationale handelaars in goederen. Dit alles op wereldwijde schaal.

Indien u vragen heeft omtrent uw maritieme aansprakelijkheidsrisico’s en de mogelijke verzekeringsoplossingen, neem dan contact op met onze Underwriting & Broking afdeling voor advies of een offerte.

Eigenaren

Charterers

Een P&I verzekering dekt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip en deze verzekeringsvorm is op initiatief van scheepseigenaren tot stand gekomen. Ook anderen dan scheepseigenaren, zoals managers en charterers kunnen verzekerd worden voor deze risico’s.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
Eigendom aan boord
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Het eigen risico van de rechtsbijstandsverzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.

Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Dit is een gewoonlijk gebruikte afkorting van de zogenoemde “Ship Owners Liability” dekking, die reageert in het geval van een geografische deviatie dan wel niet nakoming van de vervoersovereenkomst. Verzekerden dienen zich te realiseren dat een dergelijke deviatie of niet nakoming er toe kan leiden dat de vervoerder zich niet kan beroepen op de hem gebruikelijke ter beschikking staande verweren en beperking van aansprakelijkheid op basis van de vervoerovereenkomst. De S.O.L. verzekering dekt de aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan de lading in geval van een dergelijke niet nakoming of deviatie.
Een molest verzekering dekt in basis de materiële schade aan en/of de vernietiging van een schip veroorzaakt door of als gevolg van een conflictsituatie zoals, maar niet beperkt tot oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, neming, overrompeling, opstootjes, burgerlijk tumult, piraterij, mijnen, torpedo’s of enig ander achtergebleven oorlogswapen enz. Molest clausules sluiten ontvoering en losgeld uit, die verzekerd kunnen worden op een ontvoering en losgeld verzekering.

De molest verzekering is een aparte polis en vindt zijn origine in de “vrij van neming” en molest gerelateerde uitsluitingsvoorwaarden in de casco – en machinerieën polissen.

Tegenwoordig is piraterij één van de eerste gevaren welke naar voren gebracht worden als er gesproken wordt over dekking voor molest risico’s. Hoewel piraterij nog steeds wordt genoemd als een gevaar op diverse casco- en machinerieën verzekeringen is in de praktijk het piraterij risico wereldwijd als uitsluiting opgenomen op de casco- en machinerieën verzekeringen en maakt dit tegenwoordig deel uit van de molest verzekering.

Het verdient vermelding dat de dekking kan worden uitgebreid met P&I (incluis bemanning) en molest tijdverlet. Het P&I aspect en vooral de uitbreiding met bemanning is belangrijk aangezien verreweg de meeste P&I Clubs Molest P&I dekking bieden in exces van de casco verzekerde som zoals geacht te zijn verzekerd op de molestverzekering. Het niet uitnemen van een P&I molest uitbreiding kan derhalve serieuze financiële consequenties hebben.

Er zijn vaargebied beperkingen door middel van de “Navigation Limitations – Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Endorsement (JW2005/001A)”, gedateerd 20 Juni 2005 in combinatie met de huidige lijst van gebieden met een waargenomen verhoogd risico zoals deze van tijd tot tijd wordt gepubliceerd door de ”Joint War Committee”. Dit resulteert in een uitsluiting van dekking voor schepen welke naar die gebieden varen en derhalve zal hiervoor separate dekking op speciale voorwaarden en condities moeten worden geregeld.

Wij kunnen helpen bij het opzetten van molest verzekeringsarrangementen en alle relevante uitbreidingen, indien gewenst. Neem hiervoor contact op met ons team.
Naast de Molest verzekering is het gebruikelijk geworden om zich ook te verzekeren tegen de gevolgen van een eis van losgeld bij een ontvoering onder andere als gevolg van een aanval door piraten.

Deze verzekering is nauw gerelateerd aan de molest verzekering. In principe wordt het losgeld en daaraan gerelateerde uitgaven voortvloeiende uit een ontvoering van privé personen in welk land ter wereld dan ook gedekt. De ontvoering en losgeld verzekering is ontworpen om specifiek in de behoefte van scheepseigenaren te voorzien die te maken krijgen met een waslijst aan eisen van de ontvoerders welke vragen om een directe reactie/actie. Eén van de voordelen is dat gebruik kan worden gemaakt van onderhandelaars gespecialiseerd in ontvoeringen die kunnen assisteren bij de onderhandelingen en aflevering van het losgeld. Gebruikelijk dekt de polis alle gerelateerde kosten specifiek verbonden aan de onmiddellijke vrijlating van het schip, haar bemanning en lading.

Diverse limieten, gebieden van dekking en looptijd van de polis zijn beschikbaar ten einde maatwerk oplossingen aan te bieden. Men kan zich voorstellen dat de premies voor die gebieden welke genoemd worden in de lijst met gebieden welke gepubliceerd wordt door de “Joint war committee” in Londen aanzienlijk hoger zijn dan voor gebieden welke niet in deze lijst voorkomen.
Deze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
Reeds vele jaren assisteren wij bij het verkrijgen van een COFR daar waar dat verlangd wordt. Hiervoor hebben wij goede contacten gelegd met de diverse betrokken marktpartijen alsmede de Amerikaanse kustwacht.

Welke schepen hebben een COFR nodig?
Schepen van 300 GT of groter, welke waters aanlopen onder Amerikaanse jurisdictie dienen een geldig COFR aan boord te hebben.

Wat is een COFR?
Een COFR is een federaal certificaat uitgegeven door de Amerikaanse kustwacht en dient als bewijs dat in geval van water verontreiniging kan worden voldaan aan de verplichtingen in overeenstemming zekere Amerikaanse wetten inzake verontreiniging.

Niet voldoen aan de regelgeving
In het geval dat een haven wordt aangelopen zonder een geldig COFR certificaat aan boord, kan het schip worden vastgehouden of de toegang tot die wateren worden ontzegd met het risico van hoge boetes voor het niet naleven van Amerikaanse wetgeving.

Waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie – niet alleen Amerikaanse waterwegen/EEZ
Deze eisen gelden voor Amerikaanse wateren die vallen onder Amerikaanse jurisdictie. Dit betreft niet alleen de exclusieve economische zone (EEZ) van de Verenigde Staten van Amerika, echter ook wateren van gebiedsdelen zoals Puerto Rico, Guam, Americas Samoa enz.

Andere COFR certificaten
Naast de bovengenoemde COFR kunnen er andere certificaten/ arrangementen worden vereist. Vanuit een praktisch perspectief hebben wij, gezien onze betrokkenheid bij schepen welke wateren onder Amerikaanse jurisdictie aanlopen, de nodige ervaring opgedaan in het assisteren van onze klanten bij het verkrijgen van de meest relevante certificaten op ons werkterrein, zoals “International Carrier Bonds” alsmede een COFR voor passagiersschepen.

Deze laatste is toegesneden op passagiersschepen welke reizen ondernemen op waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie. Deze schepen moeten kunnen aantonen dat zij, op basis van een aantal parameters, in staat zijn om aan hun verplichtingen ten opzichte van hun passagiers te voldoen. Dit betreft enerzijds het uitvoeren van de reis en het afleveren van de passagiers op hun bestemming en anderzijds het kunnen voldoen aan hun aansprakelijkheden als gevolg van persoonlijk letsel, ziekte of dood van passagiers.

Verantwoordelijkheid
Hoewel wij onze klanten zoveel als mogelijk trachten te helpen is het uiteindelijk aan de eigenaren / verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering van de schepen om vast te stellen welke certificaten vereist zijn en deze te verkrijgen. Het verkrijgen van sommige certificaten vereist nogal wat inspanningen gegeven het omvangrijke raamwerk van toepasselijke regelgeving en de informatie welke beschikbaar moet worden gesteld om tijdig een aanvraag te doen.
Evenals eigenaren en managers dienen Charterers hun aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip te verzekeren.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
In toevoeging op de Charterers P&I risico’s kan de Charterer aansprakelijk zijn voor schade aan het gecharterde schip, welke plaatsgevonden heeft tijdens de charterperiode. Een P&I verzekering geeft geen dekking voor schade aan het gecharterde schip. Derhalve dienen Charterers een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering af te sluiten, welke de aansprakelijkheid van de Charterer voor dit risico afdekt.

Post & Co levert op maat gesneden dekkingen voor Charterers en we nodigen u uit nadere informatie te verkrijgen omtrent onze verzekeringsoplossingen voor Charterers.
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Het eigen risico van de rechtsbijstandsverzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.

Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Dit is een gewoonlijk gebruikte afkorting van de zogenoemde “Ship Owners Liability” dekking, die reageert in het geval van een geografische deviatie dan wel niet nakoming van de vervoersovereenkomst. Verzekerden dienen zich te realiseren dat een dergelijke deviatie of niet nakoming er toe kan leiden dat de vervoerder zich niet kan beroepen op de hem gebruikelijke ter beschikking staande verweren en beperking van aansprakelijkheid op basis van de vervoerovereenkomst. De S.O.L. verzekering dekt de aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan de lading in geval van een dergelijke niet nakoming of deviatie.
Door de Charterer geleverde en in eigendom aan de Charterer toebehorende bunkers kunnen een substantiële waarde vertegenwoordigen. De Charterers bunker verzekering dekt het verlies van en/of schade aan de bunkers. In het geval dat in een Averij Grosse zaak de waarde van de bunkers bijdraagt in de Averij Grosse uitkering, dekt de Charterers bunker verzekering deze bijdrage van de Charterer.
Deze verzekering dekt het dagelijkse huurbedrag indien het schip wordt vastgehouden als gevolg van een piraterij actie en de Charterer deze omstandigheid niet kan aanvoeren om het schip ‘uit huur’ te laten verklaren. De verzekering betaalt tot de overeengekomen limiet afhankelijk van het daghuur bedrag in het chartercontract.
eze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
Handelaars, fabrikanten en andere eigenaren van lading die schepen huren om hun eigen lading te vervoeren, lopen vanzelfsprekend dezelfde risico’s als andere charterers. Echter, als ladingeigenaren kunnen zij ook geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsvordering in hun capaciteit als ladingeigenaar in plaats van charterer. De meerderheid van de ladingverzekeringen geeft geen dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van het transport van de producten. Door middel van een separate overeenkomst kan de dekking door Post & Co worden uitgebreid met de wettelijke aansprakelijkheid van de ladingeigenaar.
Deze verzekering geeft dekking voor de extra kosten waar Charterers mee geconfronteerd kunnen worden als gevolg van vertraging door gevaren van de zee. Bijvoorbeeld, indien een Charterer op basis van een vervoersovereenkomst vervangend tonnage dient in te huren aangezien het oorspronkelijke charter niet kan worden voortgezet, kan dit resulteren in aanzienlijke extra kosten voor de Charterer. Voor zover het voorval valt onder de gedekte risico’s, vallen deze extra kosten onder de Charterers belangen verzekering.
error: Content is protected !!