Visserij

Visserij wordt algemeen beschouwd als één van de meest gevaarlijke scheepvaart activiteiten. Ongelukken komen regelmatig voor en beperken zich niet tot persoonlijke ongevallen, ziekte of de dood van bemanningsleden. Het betreft ook derden, ofwel personen aan boord of in de directe omgeving van het schip, dan wel op schepen van derden. Ongelukken komen voort uit een groot scala van oorzaken zoals: aanvaring, contact met maritieme infrastructuur, verontreiniging (tijdens bunkeren),  wrakopruiming, werken met vistuig buitenboord enz.

De gevolgen van deze ongelukken kunnen leiden tot een aansprakelijkheidsvordering welke wordt ingediend tegen de eigenaar van het schip. De financiële gevolgen kunnen van dien aard zijn dat zelfs het best georganiseerde bedrijf zijn deuren moet sluiten. Op maat gesneden aansprakelijkheidsverzekeringsarrangementen zijn derhalve van eminent belang voor de visserij industrie.

Reeds vele jaren zorgt ons team van specialisten op het gebied van verzekeringen en schadebehandeling voor visserij schepen voor het plaatsen van arrangementen welke zekerheid bieden aan iedere individuele scheepseigenaar. Wij begrijpen de specifieke behoeften en gevaren van de visserij industrie, hetgeen ons in staat stelt verzekeringsoplossingen aan te dragen, welke voldoen aan de hedendaagse, wereldwijde  maatstaven van de bedrijfstak visserij. Ons netwerk levert een constante stroom van informatie en kennis op, zowel vanuit een theoretisch als vanuit een praktisch gezichtspunt.

Ons doel is om eigenaren hun aandacht slechts te laten richten op “vissen” in plaats van zich zorgen te maken om hun verzekeringsarrangementen.

U kunt contact opnemen met ons team voor een op maat gesneden advies over de producten en diensten welke wij kunnen aanbieden zoals onder andere:

  • P&I.
  • Rechtsbijstand (F.D. & D.).
  • Contractuele uitbreidingen van dekking.
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • Molest risico.
  • Gerelateerde diensten voor het verkrijgen van COFR’s en/of andere gerelateerde documenten teneinde de eigenaar zijn dagelijkse werkzaamheden te waarborgen.

producten

Een P&I verzekering dekt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip en deze verzekeringsvorm is op initiatief van scheepseigenaren tot stand gekomen. Ook anderen dan scheepseigenaren, zoals managers en charterers kunnen verzekerd worden voor deze risico’s.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Sinds vele jaren biedt Post & Co aan individuele scheepseigenaren, welke een P&I verzekering bij onze eigen binnenvaartfaciliteit hebben afgesloten, de mogelijkheid aan om een AVB verzekering uit te nemen. De achtergrond voor het aanbieden van deze verzekering ligt in de praktijk van alledag, waar het op regelmatige basis voorkomt dat een schade zich heeft voorgedaan op het grensgebied tussen P&I en AVB. De door ons aangeboden AVB verzekering dekt de aanspraken van derden voor zowel letselschade als zaakschade voortvloeiende uit het handelen van verzekerde in de capaciteit als eigenaar/exploitant van binnenvaartschepen.
Een molest verzekering dekt in basis de materiële schade aan en/of de vernietiging van een schip veroorzaakt door of als gevolg van een conflictsituatie zoals, maar niet beperkt tot oorlog, burgeroorlog, revolutie, oproer, neming, overrompeling, opstootjes, burgerlijk tumult, piraterij, mijnen, torpedo’s of enig ander achtergebleven oorlogswapen enz. Molest clausules sluiten ontvoering en losgeld uit, die verzekerd kunnen worden op een ontvoering en losgeld verzekering.

De molest verzekering is een aparte polis en vindt zijn origine in de “vrij van neming” en molest gerelateerde uitsluitingsvoorwaarden in de casco – en machinerieën polissen.

Tegenwoordig is piraterij één van de eerste gevaren welke naar voren gebracht worden als er gesproken wordt over dekking voor molest risico’s. Hoewel piraterij nog steeds wordt genoemd als een gevaar op diverse casco- en machinerieën verzekeringen is in de praktijk het piraterij risico wereldwijd als uitsluiting opgenomen op de casco- en machinerieën verzekeringen en maakt dit tegenwoordig deel uit van de molest verzekering.

Het verdient vermelding dat de dekking kan worden uitgebreid met P&I (incluis bemanning) en molest tijdverlet. Het P&I aspect en vooral de uitbreiding met bemanning is belangrijk aangezien verreweg de meeste P&I Clubs Molest P&I dekking bieden in exces van de casco verzekerde som zoals geacht te zijn verzekerd op de molestverzekering. Het niet uitnemen van een P&I molest uitbreiding kan derhalve serieuze financiële consequenties hebben.

Er zijn vaargebied beperkingen door middel van de “Navigation Limitations – Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Endorsement (JW2005/001A)”, gedateerd 20 Juni 2005 in combinatie met de huidige lijst van gebieden met een waargenomen verhoogd risico zoals deze van tijd tot tijd wordt gepubliceerd door de ”Joint War Committee”. Dit resulteert in een uitsluiting van dekking voor schepen welke naar die gebieden varen en derhalve zal hiervoor separate dekking op speciale voorwaarden en condities moeten worden geregeld.

Wij kunnen helpen bij het opzetten van molest verzekeringsarrangementen en alle relevante uitbreidingen, indien gewenst. Neem hiervoor contact op met ons team.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. The Clubs / verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden. Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Reeds vele jaren assisteren wij bij het verkrijgen van een COFR daar waar dat verlangd wordt. Hiervoor hebben wij goede contacten gelegd met de diverse betrokken marktpartijen alsmede de Amerikaanse kustwacht.

Welke schepen hebben een COFR nodig?
Schepen van 300 GT of groter, welke waters aanlopen onder Amerikaanse jurisdictie dienen een geldig COFR aan boord te hebben.

Wat is een COFR?
Een COFR is een federaal certificaat uitgegeven door de Amerikaanse kustwacht en dient als bewijs dat in geval van water verontreiniging kan worden voldaan aan de verplichtingen in overeenstemming zekere Amerikaanse wetten inzake verontreiniging.

Niet voldoen aan de regelgeving
In het geval dat een haven wordt aangelopen zonder een geldig COFR certificaat aan boord, kan het schip worden vastgehouden of de toegang tot die wateren worden ontzegd met het risico van hoge boetes voor het niet naleven van Amerikaanse wetgeving.

Waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie – niet alleen Amerikaanse waterwegen/EEZ
Deze eisen gelden voor Amerikaanse wateren die vallen onder Amerikaanse jurisdictie. Dit betreft niet alleen de exclusieve economische zone (EEZ) van de Verenigde Staten van Amerika, echter ook wateren van gebiedsdelen zoals Puerto Rico, Guam, Americas Samoa enz.

Andere COFR certificaten
Naast de bovengenoemde COFR kunnen er andere certificaten/ arrangementen worden vereist. Vanuit een praktisch perspectief hebben wij, gezien onze betrokkenheid bij schepen welke wateren onder Amerikaanse jurisdictie aanlopen, de nodige ervaring opgedaan in het assisteren van onze klanten bij het verkrijgen van de meest relevante certificaten op ons werkterrein, zoals “International Carrier Bonds” alsmede een COFR voor passagiersschepen.

Deze laatste is toegesneden op passagiersschepen welke reizen ondernemen op waterwegen onder Amerikaanse jurisdictie. Deze schepen moeten kunnen aantonen dat zij, op basis van een aantal parameters, in staat zijn om aan hun verplichtingen ten opzichte van hun passagiers te voldoen. Dit betreft enerzijds het uitvoeren van de reis en het afleveren van de passagiers op hun bestemming en anderzijds het kunnen voldoen aan hun aansprakelijkheden als gevolg van persoonlijk letsel, ziekte of dood van passagiers.

Verantwoordelijkheid
Hoewel wij onze klanten zoveel als mogelijk trachten te helpen is het uiteindelijk aan de eigenaren / verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering van de schepen om vast te stellen welke certificaten vereist zijn en deze te verkrijgen. Het verkrijgen van sommige certificaten vereist nogal wat inspanningen gegeven het omvangrijke raamwerk van toepasselijke regelgeving en de informatie welke beschikbaar moet worden gesteld om tijdig een aanvraag te doen.
error: Content is protected !!