Charterers

Post & Co was één van de eersten die de noodzakelijkheid van een op charterers toegesneden dekking onderkenden. Al meer dan 25 jaar hebben wij onze eigen charterers aansprakelijkheidsfaciliteit op Lloyd’s. De combinatie van deze eerste klas zekerheid met de over de jaren opgebouwde deskundigheid van Post & Co heeft geresulteerd in een charterers aansprakelijkheidspakket dat iedere vorm van charterers activiteiten kan verzekeren. Eigenaren en managers nemen een P&I verzekering uit om hun aansprakelijkheden, voortvloeiend uit het gebruik van het schip, te verzekeren, zoals ladingschade, (olie)verontreiniging, letselschades enz. In plaats van het eigendom of het management van schepen kunnen zij ook gechartered worden, waarbij ladingeigenaren en internationale handelaars in goederen schepen huren voor het vervoer van hun eigen lading. Deze charterers ondervinden dezelfde aansprakelijkheden. Indien zij deze aansprakelijkheden willen verzekeren, adviseren wij hen om een P&I dekking uit te nemen om hun entiteit als charterer te beschermen.

In aanvulling op deze P&I risico’s, kan het gecharterde schip beschadigd raken tijdens de charter periode. Hiervan zijn er voorbeelden ten overvloed zoals stuwadoorsschade bij laden of lossen, bodemschade als gevolg van een onveilige haven-/ligplaats of schade aan de scheepsmotoren als resultaat van door de charterer geleverde bunkers, die niet aan de specificaties voldoen. Al deze schades kunnen resulteren in een aansprakelijkheid van de charterer ten opzichte van de eigenaar van het gecharterde schip.

Een P&I verzekering dekt de schade aan het schip niet. Charterers dienen hiervoor een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering uit te nemen, die de aansprakelijkheid van de charterer voor schade aan het gecharterde schip dekt. Wij benadrukken dat het hier om een aansprakelijkheidsverzekering gaat. Deze vervangt niet de cascoverzekering van de eigenaar.

De verdeling van aansprakelijkheid tussen charterers en eigenaren van het gecharterde schip wordt vastgelegd in contracten, de “charterparties”. Standaard charter contracten zoals Gencon, Baltime, en NYPE charter contracten zijn acceptabel voor P&I en “Damage to Hull” verzekeraars. Echter, in de meeste gevallen worden charter contracten gewijzigd en extra clausules toegevoegd. Dit kan een drastische invloed hebben op de verdeling van aansprakelijkheid tussen de betrokken partijen en waar mogelijk dient de charterers aansprakelijkheidsverzekering dienovereenkomstig te worden aangepast.

In aanvulling op de bovengenoemde P&I en “Damage to Hull” verzekering, biedt Post & Co een volledig scala aan aanvullende dekkingen zoals: rechtsbijstand (F. D. & D.), een verzekering voor de juridische kosten in verband met een dispuut, dat niet verzekerd is onder de P&I danwel de “Damage to Hull” verzekering, ofwel schade aan of verlies van charterers bunkers alsmede diverse contractuele aansprakelijkheden, waaronder de zogenaamde deviatie aspecten.

Post & Co is graag bereid u te adviseren omtrent welke vorm van charterers pakket dan ook. Diverse combinaties zijn mogelijk, afhankelijk van de specifieke behoeften en wensen.

Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met onze medewerkers.

Products

Evenals eigenaren en managers dienen Charterers hun aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip te verzekeren.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
In toevoeging op de Charterers P&I risico’s kan de Charterer aansprakelijk zijn voor schade aan het gecharterde schip, welke plaatsgevonden heeft tijdens de charterperiode. Een P&I verzekering geeft geen dekking voor schade aan het gecharterde schip. Derhalve dienen Charterers een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering af te sluiten, welke de aansprakelijkheid van de Charterer voor dit risico afdekt.
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
Het eigen risico van de rechtsbijstandsverzekering zal door de verzekerde zelf gedragen moeten worden. Dit eigen risico kan verzekerd worden, op voorwaarde dat er ook een rechtsbijstands-verzekering is uitgenomen.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.
Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie
Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Dit is een gewoonlijk gebruikte afkorting van de zogenoemde “Ship Owners Liability” dekking, die reageert in het geval van een geografische deviatie dan wel niet nakoming van de vervoersovereenkomst. Verzekerden dienen zich te realiseren dat een dergelijke deviatie of niet nakoming er toe kan leiden dat de vervoerder zich niet kan beroepen op de hem gebruikelijke ter beschikking staande verweren en beperking van aansprakelijkheid op basis van de vervoerovereenkomst. De S.O.L. verzekering dekt de aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan de lading in geval van een dergelijke niet nakoming of deviatie.
Door de Charterer geleverde en in eigendom aan de Charterer toebehorende bunkers kunnen een substantiële waarde vertegenwoordigen. De Charterers bunker verzekering dekt het verlies van en/of schade aan de bunkers. In het geval dat in een Averij Grosse zaak de waarde van de bunkers bijdraagt in de Averij Grosse uitkering, dekt de Charterers bunker verzekering deze bijdrage van de Charterer.
Deze verzekering dekt het dagelijkse huurbedrag indien het schip wordt vastgehouden als gevolg van een piraterij actie en de Charterer deze omstandigheid niet kan aanvoeren om het schip ‘uit huur’ te laten verklaren. De verzekering betaalt tot de overeengekomen limiet afhankelijk van het daghuur bedrag in het chartercontract.
Deze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
Handelaars, fabrikanten en andere eigenaren van lading die schepen huren om hun eigen lading te vervoeren lopen vanzelfsprekend de zelfde risico’s als andere charterers. Echter, als ladingeigenaren kunnen zij ook geconfronteerd worden met een aansprakelijkheidsvordering in hun capaciteit als ladingeigenaar in plaats van charterer. De meerderheid van de ladingverzekeringen geeft geen dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van het transport van de producten. Door middel van een separate overeenkomst kan de dekking door Post & Co worden uitgebreid met de wettelijke aansprakelijkheid van de ladingeigenaar.
Deze verzekering geeft dekking voor de extra kosten waar Charterers mee geconfronteerd kunnen worden als gevolg van vertraging door gevaren van de zee. Bijvoorbeeld, indien een Charterer op basis van een vervoersovereenkomst vervangend tonnage dient in te huren aangezien het oorspronkelijke charter niet kan worden voortgezet kan dit resulteren in aanzienlijke extra kosten voor de Charterer. Voor zover het voorval valt onder de gedekte risico’s, vallen deze extra kosten onder de Charterers belangen verzekering.
error: Content is protected !!