Binnenvaart

Onze betrokkenheid bij de binnenvaart gaat terug tot de beginjaren 60 van de vorige eeuw. In deze afgelopen jaren heeft de binnenvaart enorme veranderingen doorgemaakt als gevolg van de steeds veranderende vragen van de markt. Daarnaast is de binnenvaart gemeenschap geconfronteerd met nationale en Europese regelgeving resulterend in nieuwe en/of verhoogde aansprakelijkheden. Gedurende al die tijd is Post & Co een solide partner gebleken voor alle segmenten van de binnenvaart middels het aanbieden van innovatieve verzekeringsoplossingen en een op maat gesneden dekking.

Ongeveer 5000 binnenvaartschepen hebben hun maritieme aansprakelijkheidsverzekerings-arrangementen geplaatst via Post & Co, van wie de overgrote meerderheid gedekt is onder onze European Inland and Short Sea Facility (E.I.S.S.F.). Deze faciliteit wordt ondersteund door Steamship Mutual, een reeds lang bestaande P&I Club, deel uitmakend van de “International Group of P&I Clubs”.

Gedurende deze tijd zijn langdurige relaties opgebouwd met maritieme verzekeringsmakelaars, casco onderlingen, experts,   advocatenkantoren, (semi) overheidsinstellingen alsmede diverse organisaties welke de belangen van de binnenvaart door geheel Europa behartigen. Dit netwerk levert een constante stroom van informatie op en verhoogt onze kennis zowel vanuit een theoretisch als vanuit een praktisch gezichtspunt. Wij gebruiken deze kennis in onze dagelijkse werkzaamheden teneinde kwaliteit , adequate oplossingen en service te waarborgen.

Ons solide netwerk en kennis van de binnenvaart geeft ons de mogelijkheid innovatieve kwaliteitsproducten te introduceren, waarvan de stremmingsdekking en de extra kosten dekking voor de aflevering van containers (en andere ladingen) voorbeelden zijn van door Post & Co ontwikkelde producten.

Ons toegewijde en gespecialiseerde team zorgt voor het vaststellen van de verzekeringsvoorwaarden en premies, documentatie, administratie en schadebehandeling. Voor het verkrijgen van advies omtrent dekkingsmogelijkheden, alsmede de producten en diensten welke wij kunnen aanbieden (zoals onder andere degene welke boven aan deze pagina genoemd worden) verzoeken wij u contact op te nemen met ons team.

Eigenaren

Charterers

Een P&I verzekering dekt de aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip en deze verzekeringsvorm is op initiatief van scheepseigenaren tot stand gekomen. Ook anderen dan scheepseigenaren, zoals managers en charterers kunnen verzekerd worden voor deze risico’s.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheid als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.

Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
Deze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
Regelmatig zijn vervoerders van containers betrokken bij een evenement waardoor een aantal containers niet tijdig op de plaats van bestemming aangeleverd kunnen worden, met alle nare gevolgen van dien. In de praktijk zal de vervoerder zijn opdrachtgever veelal tegemoet willen komen door de containers alsnog langs een andere weg op tijd op de eindbestemming te krijgen. Dit gebeurt veelal op commerciële gronden en de daaruit volgende kosten zijn niet onder de P&I verzekering gedekt.

Derhalve hebben wij als Post & Co in 1996 de mogelijkheid gecreëerd om een aanvullende dekking uit te nemen. Hieronder zijn meeverzekerd de extra kosten en uitgaven die gemaakt moeten worden voor die containers, die op tijd afgeleverd aangeleverd moeten worden op de plaats van bestemming van het schip, indien de oorzaak van de vertraging is ontstaan door een evenement aan het schip overkomen, welke is verzekerd onder de gebruikelijke casco-en machinebreuk verzekering.

Deze aanvullende dekking kan inmiddels ook uitgenomen worden voor andere lading dan containers.

Wilt U nadere informatie of een offerte, neem dan contact op met ons team.
Sinds vele jaren biedt Post & Co aan individuele scheepseigenaren, welke een P&I verzekering bij onze eigen binnenvaartfaciliteit hebben afgesloten, de mogelijkheid aan om een AVB verzekering uit te nemen. De achtergrond voor het aanbieden van deze verzekering ligt in de praktijk van alledag, waar het op regelmatige basis voorkomt dat een schade zich heeft voorgedaan op het grensgebied tussen P&I en AVB. De door ons aangeboden AVB verzekering dekt de aanspraken van derden voor zowel letselschade als zaakschade voortvloeiende uit het handelen van verzekerde in de capaciteit als eigenaar/exploitant van binnenvaartschepen.
In 2001 introduceerde Post & Co de stremmingsdekking voor alle Leden van Steamship Mutual E.I.S.S.F.

Deze uitbreiding dekt de financiële verliezen van de Leden die schade leiden als een direct gevolg van de stremming van het vaarwater veroorzaakt door beschadiging van een brug, sluis, dijk, of soortgelijke infrastructuur als gevolg van het in contact komen met een schip of schepen en/of omdat een ander schip is gezonken en/of haar lading of een deel daarvan heeft verloren en/of andere schepen met elkaar in aanvaring zijn geraakt en/of dat er sprake is van een gebeurtenis waarbij een vaarverbod wordt opgelegd of afgekondigd op grond van milieuaspecten veroorzaakt door vervuiling.

Tevens kan er dekking worden verleend voor gebeurtenissen die hetzelfde effect hebben, doch uitsluitend voor zover de Managers geheel naar eigen goeddunken bepalen dat het lid recht heeft op dekking van de Club.

Voor de stremmingsdekking gelden de navolgende voorwaarden:
• de desbetreffende autoriteiten vrij gebruik van de waterweg hebben verboden voor alle vaartuigen van hetzelfde type en dezelfde omvang als het verzekerde vaartuig, en voorts op voorwaarde dat onderhavige uitbreiding van dekking uitsluitend van kracht is vanaf het tijdstip en de datum van zulk een verbod;
• het verzekerde vaartuig op geen enkele wijze direct of indirect heeft bijgedragen aan het ongeval;
• op onderhavige dekking een eigen risico van 48 uur per gebeurtenis per vaartuig van toepassing is;
• op onderhavige dekking een limiet van 20 dagen per gebeurtenis per vaartuig, dan wel 30 dagen in totaal per vaartuig, per polisjaar van toepassing is;
• de dekking is beperkt tot EUR 0,50 per verzekerde ton per dag per vaartuig pro rata per uur of EUR 0.50 per KW motorvermogen voor sleep- en duwboten per dag per vaartuig pro rata per uur.

De limiet voor de stremmingsdekking bedraagt USD 5,000,000 per gebeurtenis voor alle betrokken verzekerde schepen tezamen.

In de loop der jaren heeft de stremmingsdekking zijn waarde bewezen. De stremmingen als gevolg van onder andere de incidenten met de “Excelsior” en de “Waldhof” hebben er aan bijgedragen dat de vraag naar dit product is toegenomen. Inmiddels is de mogelijkheid om de standaard dekking uit te breiden door het eigen risico te verlagen en het uit te keren dagbedrag te verhogen naar € 0,50 per entered Ton.

Indien u nadere informatie wenst of een offerte om de standaard stremmingsdekking uit te breiden, neem dan contact met ons op.
Evenals eigenaren en managers dienen Charterers hun aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden van het schip te verzekeren.

Een P&I verzekering geeft dekking voor aansprakelijk als gevolg van (echter niet beperkt tot):
• Lichamelijk letsel en/of dood van bemanningsleden, passagiers en derden aan boord
• Verlies of beschadiging van lading
• (Olie)verontreiniging
• Wrakopruiming
• (Exces) aanvaring met andere schepen alsmede schade aan vaste en drijvende objecten
• Slepen
• Eigendom aan boord
In toevoeging op de Charterers P&I risico’s kan de Charterer aansprakelijk zijn voor schade aan het gecharterde schip, welke plaatsgevonden heeft tijdens de charterperiode. Een P&I verzekering geeft geen dekking voor schade aan het gecharterde schip. Derhalve dienen Charterers een zogenoemde “Damage to Hull” verzekering af te sluiten, welke de aansprakelijkheid van de Charterer voor dit risico afdekt.

Post & Co levert op maat gesneden dekkingen voor Charterers en we nodigen U uit nadere informatie te verkrijgen omtrent onze verzekeringsoplossingen voor Charterers.
De rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van de verzekerde teneinde het belang van verzekerde te verdedigen bij disputen welke niet onder de P&I verzekering vallen. Dit kunnen disputen zijn met betrekking tot bevrachtingsovereenkomsten, cognossementen, vervoersovereenkomsten en disputen gerelateerd aan overliggeld, betaling van vracht enz. De verzekering dekt de proceskosten, echter niet de bedragen waarover het dispuut gaat.
De gebruikelijke P&I verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerde. Wettelijke aansprakelijkheid vloeit voort uit nationale wetgeving en internationale verdragen en hangt af van het vaargebied en de werkzaamheden van het schip. De Clubs/verzekeraars verwachten van hun leden / verzekerden dat zij contracten sluiten welke gebaseerd zijn op ongewijzigde condities voor diverse soorten werkzaamheden zoals het CMNI verdrag voor het internationaal vervoer van goederen over de binnenwateren.

Daarnaast worden ongewijzigde standaard contracten algemeen geaccepteerd zoals “de Algemene Duwcondities”, “Internationale Verlade und Transport Bedingungen”, “CBRB vervoersvoorwaarden”, “Bevrachtingsvoorwaarden” en bepaalde zogenoemde “knock for knock” contracten zoals “Towcon”, “Towhire” voor sleepcontracten en “Supllytime” voor de offshore industrie.

Iedere aanpassing van de standaard geaccepteerde condities behoeft speciale aandacht en daar waar nodig zal er een aanvullende dekking geregeld moeten worden. Post & Co zal U graag assisteren bij het regelen van dekking voor contractuele aansprakelijkheid.
In 2001 introduceerde Post & Co de stremmingsdekking voor alle Leden van Steamship Mutual E.I.S.S.F.

Deze uitbreiding dekt de financiële verliezen van de Leden die schade leiden als een direct gevolg van de stremming van het vaarwater veroorzaakt door beschadiging van een brug, sluis, dijk, of soortgelijke infrastructuur als gevolg van het in contact komen met een schip of schepen, en/of omdat een ander schip is gezonken en/of haar lading of een deel daarvan heeft verloren en/of andere schepen met elkaar in aanvaring zijn geraakt en/of dat er sprake is van een gebeurtenis waarbij een vaarverbod wordt opgelegd of afgekondigd op grond van milieuaspecten veroorzaakt door vervuiling.

Tevens kan er dekking worden verleend voor gebeurtenissen die hetzelfde effect hebben, doch uitsluitend voor zover de Managers geheel naar eigen goeddunken bepalen dat het lid recht heeft op dekking van de Club.

Voor de stremmingsdekking gelden de navolgende voorwaarden:
• de desbetreffende autoriteiten vrij gebruik van de waterweg hebben verboden voor alle vaartuigen van hetzelfde type en dezelfde omvang als het verzekerde vaartuig, en voorts op voorwaarde dat onderhavige uitbreiding van dekking uitsluitend van kracht is vanaf het tijdstip en de datum van zulk een verbod;
• het verzekerde vaartuig op geen enkele wijze direct of indirect heeft bijgedragen aan het ongeval;
• op onderhavige dekking een eigen risico van 48 uur per gebeurtenis per vaartuig van toepassing is;
• op onderhavige dekking een limiet van 20 dagen per gebeurtenis per vaartuig, dan wel 30 dagen in totaal per vaartuig, per polisjaar van toepassing is;
• de dekking is beperkt tot EUR 0,50 per verzekerde ton per dag per vaartuig pro rata per uur of EUR 0.50 per KW motorvermogen voor sleep- en duwboten per dag per vaartuig pro rata per uur

De limiet voor de stremmingsdekking bedraagt USD 5,000,000 per gebeurtenis voor alle betrokken verzekerde schepen tezamen.
In de loop der jaren heeft de stremmingsdekking zijn waarde bewezen. De stremmingen als gevolg van onder andere de incidenten met de “Excelsior” en de “Waldhof” hebben er aan bijgedragen dat de vraag naar dit product is toegenomen. Inmiddels is de mogelijkheid om de standaard dekking uit te breiden door het eigen risico te verlagen en het uit te keren dagbedrag te verhogen naar € 0,50 per entered Ton.

Indien u nadere informatie wenst of een offerte om de standaard stremmingsdekking uit te breiden neem dan contact met ons op.
Regelmatig zijn vervoerders van containers betrokken bij een evenement waardoor een aantal containers niet tijdig op de plaats van bestemming aangeleverd kunnen worden, met alle nare gevolgen van dien. In de praktijk zal de vervoerder zijn opdrachtgever veelal tegemoet willen komen door de containers alsnog langs andere weg op tijd op de eindbestemming te krijgen. Dit gebeurt veelal op commerciële gronden en de daaruit volgende kosten zijn niet onder de P&I verzekering gedekt.

Derhalve hebben wij als Post & Co in 1996 de mogelijkheid gecreëerd om een aanvullende dekking uit te nemen. Hieronder zijn meeverzekerd de extra kosten en uitgaven die gemaakt moeten worden voor die containers, die op tijd afgeleverd aangeleverd moeten worden op de plaats van bestemming van het schip, indien de oorzaak van de vertraging is ontstaan door een evenement aan het schip overkomen, welke is verzekerd onder de gebruikelijke casco-en machinebreuk verzekering.

Deze aanvullende dekking kan inmiddels ook uitgenomen worden voor andere lading dan containers.

Wilt U nadere informatie of een offerte, neem dan contact op met ons team.
Deze verzekering geeft dekking voor het verlies van inkomsten, additionele kosten, uitgaven en contractuele boetes als gevolg van een reeks van gevaren zoals het uitvallen van motoren, politieke risico’s, stakingen, aardbevingen en andere incidenten welke resulteren in een vertraging van het schip.
error: Content is protected !!